Thanh Thoi B

From WikiAlpha
Revision as of 17:52, 11 January 2022 by Phan Văn Bằng (Talk | contribs) (Created page with "{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam | tên = Thành Thới B | vai trò hành chính = Xã | hình = | ghi chú hình = | vĩ độ = 10 | kinh độ = 106 | vĩ...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Template:Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam Thành Thới B là một thuộc huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

Xã Thành Thới B có diện tích 13,74 km², dân số năm 1999 là 9.012 người,[1] mật độ dân số đạt 656 người/km².

Chú thích

Template:Tham khảo

Tham khảo

Template:Sơ khai Bến Tre

Template:Đơn vị hành chính thuộc huyện Mỏ Cày Nam
  1. Template:Chú thích web